กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021แสดงทั้งหมด
จัดโครงการพัฒนาวิชาการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมข้าราชการและบุคลากร กศน. อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)
ประชุมครู กศน.ตำบล เพื่อวางแผนการจัดนิทรรศการตามนโยบายการจัดศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re Skill - Up Skill
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์
นิเทศกลุ่มโซนชมน้ำน่าน กศน.อำเภอดงเจริญ
เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564