กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของอำเภอทับคล้อ ในโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้และปฏิทินการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชุมบุคลากร คณะทำงานจัดทำสื่อและเตรียมจัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
จัดโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ระดับตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการ
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564
ประชุมข้าราชการ  และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันกาวะ ซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3