กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2024แสดงทั้งหมด
ให้ความรู้ฉีดวัคซีนจราจร และด้านความปลอดภัยทางท้องถนนกับนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุฯ
จัดกระบวนการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เข้าร่วมชมมหกรรมวิชาการ
เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2567-2569
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด "ตลาดฉำฉา"