กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021แสดงทั้งหมด
ข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เข้าร่วมการมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ
เข้าร่วมอบรมโดรงการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)