เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม 2564

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1

พร้อมด้วย นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย และนายวสันต์ คำสนอง บรรณรักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยในที่ประชุมได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมแบบ Online ในหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.

ป้องกันภาวะซึมเศร้า , หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดี รุ่นที่ 1 และหลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของครู กศน.มีออาชีพ เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 และชี้แจงนโยบายและจุดเนั้นการดำเนินงานประจำปี 2565

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปิ้งบประมาณ 2565 ต่อไป และได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น