พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้กลยุทธ์และการบริหารจัดการเชิงรุก
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น