กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2020แสดงทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหน้าวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง
จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำขนมธัญพืชอัดแท่ง
เข้าร่วประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลท้ายทุ่ง
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลเขาทราย
ส่งความสุขให้น้องในพื้นที่ห่างไกล
จัดโครงการการทำน้ำปลาร้า หลักสูตร การประกอบอาชีพการทำน้ำปลาร้า
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข