กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019แสดงทั้งหมด
โครงการสร้างจิตสำนึกรักชาติไทยและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทยจังหวัดพิจิตร
พิธีเปิดและชมนิทรรศการงาน "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒" ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒