วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เศรษฐกิจ พอเพียง (ทช21001) ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเขาทราย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลทับคล้อ

เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตําบลท้ายทุ่ง การใช้การเสริมแรงทางบวก  

เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย (พท21001) ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตําบลเขาเจ็ดลูก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออกของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลทับคล้อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะ 3 ประการเรื่อง การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น