วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เศรษฐกิจ พอเพียง (ทช21001) ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเขาทราย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลทับคล้อ

เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตําบลท้ายทุ่ง การใช้การเสริมแรงทางบวก  

เรื่อง การใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย (พท21001) ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตําบลเขาเจ็ดลูก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออกของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลทับคล้อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะ 3 ประการเรื่อง การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ของศูนย์การเรียนรู้ตําบลทับคล้อ โดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ

ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทับคล้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ


การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเขาทราย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น