กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฝึกอาชีพ สร้างรายได้
จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลท้ายทุ่ง
 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน มีนาคม
จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ  ตำบลเขาทราย