กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน."หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3 จังหวัดพิจิตร
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019
จัดโครงการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทฺธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาเลือกเสรี
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ  ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
 การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
สำนักงาน ป.ป.ส. ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 118 ล้านบาท
สร้างความตระหนักในปัญหาการพนัน/เกมสื่อออนไลน์
ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการจัดโครงการ งานการศึกษาต่อเนื่อง งบประมาณไตรมาส 4
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเติมเต็มความรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet