ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น