วิสัยทัศน์

     ประชาชนในอำเภอทับคล้อ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น