กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2023แสดงทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ไทยมีงานทำ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ลงพื้นที่ประเมินเทียบระดับ มิติประสบการณ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ เพื่อติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดำเนินการจัดสอบนักศึกษาหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2/2565
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566