กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016แสดงทั้งหมด
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อในการจัดการหลักสูตร ปวช.
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือฯ
กศน.อำเภอทับคล้อ ออกประเมินนักศึกษาเทียยระดับมิติประสบการณ์
กศน.อำเภอทับคล้อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ประชาชนทั่วไป