กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2024แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมประชุมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมคัดเลือกประดับจังหวัด
นิเทศบ้านหนังสือชุมชน ลงนาม MOU. และมอบป้ายบ้านหนังสือชุมชน
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ
ดำเนินงานการสอบซ่อมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างเหมาบริการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู สกร.
เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำครู ค. หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วย Web Application
โครงการอบรมนักศึกษา หลักสูตรการค้าออนไลน์
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
สอบปลายภาค 2/2566
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ฯ
โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสู
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ “มหาสงกรานต์
ประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ฯ
เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับกลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน