กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2022แสดงทั้งหมด
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
จัดโครงการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตามโครงการนิเทศ ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2565