เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1 และนางสาวดรุณี คงวิชา ครู ศรช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโดรงการ โดยการดำเนินโครงการมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุผสสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุด ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น