กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2015แสดงทั้งหมด
ศน.สุดา  ทองแลง นิเทศงาน กศน.อำเภอทับคล้อ
กศน.ตำบลท้ายทุ่ง  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการนวดสมุนไพร
กศน.ตำบลเขาทรายจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ
กศน.อำเภอทับคล้อจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน 21 ธันวาคม 2558
กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูกจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันที่ 5 ธันวาคม 2558
กศน.ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
นายณัฐพงศ์  โสภิณ ครูผุู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน