นายณัฐพงศ์ โสภิณ ครูผุู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน


นายณัฐพงศ์  โสภิณ ครูผุู้ช่วย ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ 
ให้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ธันวาคม 2558

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น