ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญา
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ด้วยงานการศึกษานอกโรงเรียน

อัตลักษณ์
พัฒนาผู้เรียน และ ผู้รับบริการ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เอกลักษณ์
เครือข่ายดี  ทีมงานเด่น เน้นความพอเพียงแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น