กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016แสดงทั้งหมด
กศน.อำเภอทับคล้อ รดน้ำขอพรจากท่านนายอำเภอทับคล้อ
นางสาวนภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2557
กศน.อำเภอทับคล้อ จัดสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา