กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2022แสดงทั้งหมด
ป็นวิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทับคล้อ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ร่วมต้อนรับนางสาวทรงศรี วิระรังษียากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ในการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ