กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2023แสดงทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อชับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง”
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศ ประจำปี 2566 ในภาพรวมจังหวัตพิจิตร
นำอาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ อาสามสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ  ตำบลทับคล้อ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัยพิบัติ  กศน.ตำบลเขาทราย