กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016แสดงทั้งหมด
กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิษณุ ตุลสุข
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ในการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคีและปรองดอง
กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดกิจกรรมโครงการ กศน.เคลื่อนที่สู่ชุมชน เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการจัดการเรียนรู้การผลิตเตาชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 15 มิถุนายน 2559
บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านเนินพวง ตำบลเขาเจ็ดลูก วันที่ 8 มิถุนายน 2559
บุคลากร กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3-4
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเขาเจ็ดลูก