เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย
หลักสูตรวิชาการทำไข่เค็มใบเตยกะทิสด  ตำบลท้ายทุ่ง
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำพมเช็ดเท้าจากห่วงผ้ายืด ตำบลเขาทราย
จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การพึ่งพาตนเอง   ตำบลเขาทราย
เข้าประชุมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรมของจังหวัดพิจิตร