ให้ความรู้ฉีดวัคซีนจราจร และด้านความปลอดภัยทางท้องถนนกับนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้