ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนเข้าระบบ MOE Safety Center
เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 29 เม.ย.67
ประชุมประจำสัปดาห์ 30 เม.ย67
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 29-30
เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 67
สกร.อำเภอทับคล้อเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 25 เม.ย.67
เข้าร่วมประชุม นิเทศ ติดตาม และสรุปผล24 เม.ย.67