กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020แสดงทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี 2562