ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในที่ประชุม ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ - ๒ และได้มีการหารือในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่าย เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น