จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเติมเต็มความรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ
จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเติมเต็มความรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 162 คน และว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก
และนางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากที่สุด
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น