โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทยจังหวัดพิจิตรนางสาวปภากาญจน์  จันทร์จินดา  ครู อาสาสมัคร พร้อมด้วยนางอัจฉราวรรณ์  หมอกขุนทศ ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทยจังหวัดพิจิตร โดยดำเนินการ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น