เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ประจำเดือนกันยายน 2566

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี ครู คศ.1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ และข้อสั่งการจากจังหวัด และนโยบายต่าง ๆ ที่จะให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 30 ปี อำเภอทับคล้อ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น