ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลท้ายทุ่ง

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1 และนางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบลท้ายทุ่ง ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยนายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร และคณะ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ กศน.ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น