จัดสอบวัดความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอทับคล้อ จัดสอบวัดความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำห้องสอบและได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทรายในการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับการนิเทศติดตามจากนายคณิศร โชคครองยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ สนามสอบวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น