ประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนรับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2564

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบุคลากร

กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนรับการประเมิน

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้กับ กศน.อำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น