จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้

นายเจตน์สฤษฏิ์พงศ์ รัตนบวรกรกูล ครู กศน.ตำบลทับคล้อ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วิชาการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และมอบหมายให้นายพิชชากร จันทร์มี

ครูผู้ช่วย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น