ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2562

ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางสาวปภากาญจน์  จันทร์จินดา ครู อาสาสมัคร  ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ กศน.อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น