ข้าประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูล จปฐ.ฯ

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราวรรณ ใจถา นักจัดการงานทั่วไป เข้าประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูล จปฐ.ฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 30 ปี ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ ชั้น 2

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น