เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดพิจิตร และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฐานฝึกอาชีพ สร้างรายได้

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย และนางสาวนภสร อ่อนละมัย ครู กศน.ตำบลท้ายทุ่ง

เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดพิจิตร และเป็นวิทยากร ฐานที่ 4 ฐานฝึกอาชีพ สร้างรายได้

ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น