เข้าร่วมการประชุมและนโยบายการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยนางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครู คศ.1

เข้าร่วมการประชุมและนโยบายการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร เพื่อวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

โดยมี ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น