จัดโครงการ 2 เมษายน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรักการอ่าน พิจิตรเมืองนักอ่าน

 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้บรรณารักษ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับคล้อ ร่วมกับคณะครู จัดโครงการ 2 เมษายน เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันรักการอ่าน พิจิตรเมืองนักอ่าน  ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการโครงการ

พัฒนาความคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน กิจกรรมจดบันทึกการอ่าน

และให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น