โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 11 เมษายน 2561 คณะทำงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 186 ราย
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น