วันที่ 19 เมษายน 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 19 เมษายน 2561 คณะทำงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ณ ศาลา sml หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 161 ราย

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น