วันที่ 14 เมษายน 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 14 เมษายน 2561 คณะทำงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกันจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 3 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำน วน 120 ราย
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น